Salon Muzyczny Rybnik Sklep Muzyczny Rybnik - instrumenty muzyczne - regulamin

  I. Informacje ogólne


  1. Właścicielem sklepu internetowego salon-muzyczny.com jest firma MAIER AHLBORN POLSKA EDWARD MAIER z siedzibą w Rybniku, ul. Wysoka 23 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP: 642-199-05-98, REGON 273437194
  2. Korzystanie ze sklepu internetowego salon-muzyczny.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  3. Zamówienia w sklepie można składać poprzez: sklep internetowy, e-mail: kontakt@salon-muzyczny.com, telefonicznie (32) 42 37 815
  4. Wszystkie produkty, o ile nie zaznaczono inaczej w opisie, sprzedawane poprzez salon-muzyczny.com są produktami nowymi i sprawnymi. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
  5. Definicje

  a) Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  b) Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAIER AHLBORN POLSKA EDWARD MAIER, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP642-199-05-98, REGON 273437194

  c) Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

  d) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  e) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.salon-muzyczny.com

  f) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  g) Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

  h) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

  i) Koszyk  element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  k) Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  l) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.  II. Składanie zamówień

  1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane będą w następnym dniu roboczym.

  2. W celu potwierdzenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu oraz adresu e-mail.

  3. W ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia wysyłamy e-mail z prośbą o potwierdzenie dokonania zamówienia. Sklep salon-muzyczny.com zastrzega sobie prawo do opóźnienia wysyłki towaru w przypadku podejrzeń co do prawdziwości podanych danych oraz wówczas, gdy nie uda się go potwierdzić. Potwierdzenie zamówienia może być wysłane e-mailem przez sprzedającego lub dokonane telefoniczne. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu pięciu dni roboczych, nie będą realizowane.

  4. Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Do ceny produktu należy dodać kosz przesyłki podany na stronie.

  III. Wysyłka

  1. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską DPD lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  DPD - przesyłka standardowa- koszt 19,90 zł

  Poczta Polska - koszt ustalamy indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia

  DHL - przesyłka za pobraniem: koszt 35,90 zł

  IV. Zwrot towaru

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
  3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.


        7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 4. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,


      V Reklamacje i Gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: MAIER AHLBORN POLSKA EDWARD MAIER, ul. Wysoka 23, 44-200 Rybnik.

 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, Sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

     VI Postanowienia Końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
© Elektro-Sprzęt | Salon Muzyczny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści i zdjęć zabronione.
Wykonanie: sakowww.com